Søndagshilsen 3.s.e. Påske

Posted

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

I en tid hvor vi ikke må se hinanden

Jesus er vejen!

Jesus sagde:

Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.« Thomas sagde til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?« Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.«

Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 14 vers 1-7

Kan man tro på Gud uden at være religiøs?

Der er religiøse mennesker, som har en særlig sans for at mærke Guds nærvær. De mærker måske, at Kristus ligger sin hånd på deres skulder. Eller de kan gøre sig fri af det jordiske i bønnens fordybelse i Guds ord. Men sådan har vi det ikke allesammen, og det har Gud taget højde for, da han lod sin Søn blive menneske.

Thomas var en af de apostle, som Jesus selv havde udvalgt. Thomas var ikke spirituelt begavet. Han troede på det, som han kunne se eller blive overbevist om med logiske argumenter. Sådan som han kunne se Jesu ord og gerninger udvirke kærligheden mellem mennesker. Derfor fulgte han Jesus. Nogle af Jesu ord blev dog for meget religiøs tågesnak for Thomas. F.eks. når Jesus talte om, at han måtte forlade disciplene for at gøre pladser rede til dem. Vi, der kender evangeliet må tro, at Jesus talte om såvel pladser i Guds Rige efter vores død som om den opgave, apostlene skulle overtage efter Jesu himmelfart. Jeg må forlade jer for at I kan få den kærlighed til hinanden, som jeg har til jer.

Det var for ukonkret for Thomas. Han havde som sagt ikke sans for den slags. Hvordan kan vi komme hen, hvor du er Jesus? sagde han. Vi kender ikke vejen. Jo, svarede Jesus, I kender mig. I kender mine gerninger. I kender vejen.

Vi ved, at det ikke dæmrede for Thomas lige med det samme. For det var ham, der efter Jesu opstandelse krævede at se hullerne efter korssømmene i Jesu hænder. Ellers kunne han ikke tro, at den dræbte Jesus var opstået. Derpå viste Jesus sig for Thomas og lod denne stikke en finger i de åbne sår!

Erfaringen var tilstrækkelig fysisk for Thomas. Han blev den første, der bekendte sin tro på, at Jesus er Gud. Og han fortsatte med at fortælle om sin meget konkrete tro. Langt mod øst i Iran, ja måske helt ovre i det fjerne Indien. Thomas var ikke spirituelt religiøs. Men han kendte den kærlighed og omsorg, som Jesus udbredte mellem mennesker. Og han havde set, hvordan Jesus i angst og smerter deler vores død for at tage os med ind i Guds rige. Troen på en handlende Gud forandrede Thomas liv.

Lars P

Søndagshilsen 2.s.e. påske

Posted

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker
I en tid hvor vi ikke må se hinanden

Jesus, er du Kristus?
Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.« Atter samlede jøderne sten op for at stene ham.
Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 10 vers 24-31

Sikkert ikke
Den amerikanske sangskriver Susan Werner synger finurligt om sin tro. En af sangene hedder ”Probably not”. Du kan måske høre den her:

Umiddelbart er Werners sang en af mange overfladiske afvisninger af Guds eksistens. Er der en Gud over os? er der evig kærlighed? spørger sangeren og fortsætter: Er der et hjem i himlen? Vil vi hen ad vejen være der alle sammen? Sikkert ikke. Sikkert ikke.

Og hvad med det der med påske, den tomme grav og disciple, der havde set Jesus? Sikkert ikke. Sikkert ikke. Men med et glædesglimt i øjet kommer så sidste vers: Hvad nu hvis jeg har taget fejl, og Gud har været der hele tiden? Vil jeg afslå tilbuddet, når han rækker mig en himmelsk krone? Sikkert ikke. Sikkert ikke.
Jøderne, som på tempelpladsen stillede sig op foran Jesus var ikke i tvivl om Guds eksistens. Selvfølgelig er Gud der. De tvivlede dog på, at Jesus skulle være Kristus. Spørgsmålet kom på tale, fordi hele det kollektive håb handlede om en konge sendt af Gud. En frelser der kunne skabe fred og lykke, nærhed mellem Gud og mennesker. De kaldte deres håb for Guds salvede eller bare Den Salvede. Det hedder Kristus på græsk. Var Jesus, tømreren fra Nazaret, som stod over for dem med de bare fødder i sandalerne, Kristus?
”Jeg kan kun svare med henvisning til mine handlinger”, sagde Jesus. Ja, netop! De havde hørt om det. De havde hørt, at Jesus gav udstødte mennesker plads i fællesskabet. De havde set ham rette ryggen på skamfulde mennesker ved at give dem Guds tilgivelse. Ja, de havde lagt mærke til, hvordan Jesus fik velbjærgede mennesker til at dele med de fattige. Sådan kan Gud ikke være, sagde de på tempelpladsen, og de ville stene Jesus for blasfemi.
Men hvad nu hvis Jesus er bringer af Guds fred? Hvad nu, hvis det er, som Jesus siger? Altså at vejen til Paradis går gennem overbærenhed og barmhjertighed og kærlighed. Hvis han tager os i hånden, fordi vi ikke kan denne nye livsstil selv? Vil vi så sige nej til hans hånd. Benægte at han er Kristus. Sikkert ikke. Sikkert ikke. Vi kan finde ud af det ved at give det en chance.

Lars P

Læs indlægget som pdf. 2. søndag efter påske

Søndagshilsen 1.s.e. Påske

Posted

1. søndag efter påske

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

i en tid hvor vi ikke må se hinanden.

Jesus og Simon Peter

” Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine lam!« Igen, for anden gang, sagde han til ham: »Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes’ søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: » Har du mig kær?« og han svarede ham: »Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil.« Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: »Følg mig!«

Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 21 vers 15-19

Svigte-Peter var god nok.

Simon Peter er en af mine helte. Fra portrætter i kunsten husker jeg ham som en stor, stærk og følsom mand. I Bibelen har jeg lært Peter at kende som en handlingens mand. Peter snakker ikke så meget. Han handler.

Peter havde lovet at stå last og brast med Jesus, og da soldaterne kommer snigende i den mørke aften for at tage Jesus til fange, trækker Peter et sværd for at forsvare Jesus. I første hug ødelægger Peter en af fjendernes øre, hvorefter Jesus stopper Peter: Stik dit sværd i skeden. Jesus kæmper ikke selv, men helbreder den sårende.

Oplevelsen slår den store fisker ud af kurs. Senere på natten, da Peter bliver genkendt, afviser han totalt at kende noget til Jesus. Inden hanens galen varsler morgen, har Peter 3 gange benægtet sit tilhørsforhold til Jesusbevægelsen. Min helt har svigtet sin tro og hengivenhed over for Jesus.

Johannesevangeliet har to afslutninger. I den første afslutning berettes der om, hvordan Maria Magdalene, Johannes og netop Peter påskemorgen finder Jesu grav forladt. En uge senere viser Jesus sig for alle de skræmte disciple. I anden og sidste evangelieafslutning har Peter tilsyneladende genoptaget sit fiskerierhverv. Det med Jesus gik jo ikke. Men så, der ved søens bred møder Jesus atter Peter. Holder du af mig? spørger Jesus, hvortil Peter svarer: Det ved du jo. Og i en gradvis udvisken af de tre fornægtelser langfredagsmorgen får Peter lejlighed til at gentage sin hengivenhed 3 gange. På samme måde svarer Jesus 3 gange med noget, der i vores sprog kunne hedde: Pas på min kirke!

Peter får ikke blot Jesu totale tilgivelse af sit svigt. Han får også en vigtig – den vigtigste rolle i kirken. Og Peter påtager sig opgaven. Udslaget kom, da Peter erkendte og troede på Jesu totale tilgivelse af det fatale svigt.

Med Jesu korsfæstelse så det ud , som om alting var styrtet i grus. Men netop der kastede Peter al sin Gudstro og handlekraft ind i at udbrede troen, håbet og kærligheden.

Simon Peter er min helt og Jesus Kristus er min Herre.

God søndag.

Lars P

Se den her som PDF fil 1. søndag efter påske

Påskehilsen

Posted

Kristus er opstanden

Påskehilsen fra Pedersborg og Bromme kirker
I en tid hvor vi ikke må se hinanden
Kristus er opstanden
Læsning fra Markusevangeliet kapitel 16 vers 1-8
”Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange”.

Liv i døde
Bedstefar i Århus var kirkegårdsgartner og –graver. Lønnen var et godt og nødvendigt tilskud til indtægten fra mine bedsteforældres lille butik med grønt og blomster. Men det var også en sæson- og aktivitetsafhængig løn. I perioder med manglende arbejde glædede bedstefar sig til mere travlhed på kirkegården. Det var her, man kunne høre mine bedsteforældre spørge forhåbningsfuldt: ”Er der mon liv i de døde?”
Siden 16. marts har kirkerne ligget hen som døde. På grund af smittefaren i samfundet må kirken ikke engang være åben for individuelt andagtssøgende. Lyset er slukket og døren låst. Dog lukkes der op for bisættelser og begravelser. I Pedersborg kirke må der maksimalt være 24 deltagere foruden ansatte og bedemand. For nogle familier er der svært at begrænse afskeden til så få. De er også afskåret fra kaffe bagefter, så ofte bliver de stående længe uden for kirkedøren og taler stille sammen med afstand imellem sig. Men det er paradoksalt, at det for tiden er de døde, som skaber liv i kirkerne. Det er de døde, som får salmesangen til at lyde i kirken. Vi fortæller minder om tæt og intenst samvær, som vi savner lige nu, og opstandelseshåbet forkyndes! Sådan er det altid ved begravelser, men lige nu oplever vi ved kirken, at det er de døde, som bringer liv ind i rummet.
I nedlukningsperioden har vi ved bisættelse efter bisættelse læst påskens evangelium om liv i den døde Jesus. Vi har gjort det i forlængelse af den allerførste påskemorgen og som forskud på denne påskedag. Corona og død, frustration og frygt har ikke stoppet forkyndelsen af, at Jesus brød ud af død og grav. Midt i al angst og usikkerhed står de ord fast. En engel fortalte de skræmte pårørende, at vi skal se Ham igen. Han er gået forud for at tage os med gennem døden til livet.

Kristus er opstanden! Der er liv i de døde!
Glædelig påske

Langfredagshilsen

Posted

Langfredagshilsen

Fra Lars Poulsen

Børnene skal igen lege sammen på torvet.

Langfredagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker.
Der plejer at være stille ved langfredagsgudstjenesterne i Pedersborg og Bromme kirker. I præstegården hænger flaget på halv stang, orglet er uden brus, og vi pynter ikke op i kirken. Menigheden fordyber sig i beretningen om Guds Søn, der solidarisk deler alle menneskers smerter.
I år vil der være meget stille i kirkerne. Ikke engang vore suk over Coronaens hærgen vil høres. Vi må ikke være i kirken.
I mange hjem er der også stille i disse dage, hvor vi undgår sædvanlige sociale kontakter. Til hjemmelæsning på denne dag sender din kirke dig nedenstående Bibeltekster. Den første er fra de sædvanlige langfredagslæsninger. Anden tekst er valgt til disse underlige dage. Derefter en kort refleksion.

Jesu død
Markusevangeliet kapitel 23, vers 33-49
”Da de kom til det sted, som kaldes Hovedskallen, korsfæstede de Jesus og forbryderne dér, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.« Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem. Og folket stod og så på. Også rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde: »Andre har han frelst, lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte.« Også soldaterne kom hen og hånede ham; de rakte ham eddike og sagde: »Hvis du er jødernes konge, så frels dig selv.« Der var nemlig sat en indskrift over ham: »Han er jødernes konge«.
Den ene af de forbrydere, som hang dér, spottede ham og sagde: »Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!« Men den anden satte ham i rette og sagde: »Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette; vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort.« Og han sagde: »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.« Og Jesus sagde til ham: »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.«
Og det var nu omkring den sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han.
Da officeren så, hvad der skete, priste han Gud og sagde: »Den mand var virkelig retfærdig.« Da alle de skarer, som var strømmet sammen til dette skue, så, hvad der skete, slog de sig for brystet og vendte hjem. Alle de, som kendte ham, også de kvinder, som var fulgt med ham fra Galilæa, stod og så alt dette på afstand.”

Børn og gamle mennesker finder tilbage til livet
Zakarias’ bog, kapitel 8 vers 2-8a
”Dette siger Herren:
Jeg vender tilbage til Zion
og tager bolig i Jerusalem.
Da skal Jerusalem kaldes den trofaste by
og Hærskarers Herres bjerg kaldes det hellige bjerg.
Dette siger Hærskarers Herre:
På ny skal gamle mænd og kvinder sidde
på Jerusalems torve
hver med sin stok i hånden,
fordi de er gamle.
Byens torve skal fyldes
af drenge og piger,
der danser på torvene.
Dette siger Hærskarers Herre:
Fordi dette folks rest i de dage
finder det umuligt,
skulle jeg så også finde det umuligt?
siger Hærskarers Herre.
Dette siger Hærskarers Herre:
Jeg frelser mit folk
fra Østens land
og fra Vestens land,
og jeg bringer dem hjem.”

Katastrofen ramte jøderne år 587 f Kr. Assyrerkongen Nebukadnezar indtog Palæstina, jævnede Jerusalem med jorden og tvangsflyttede mange jøder til det fjerne Babylon. Men den svære tid fik en ende. 539 f Kr. satte perserne sig på Babylon, og jøderne fik lov til at rejse hjem. Deres trængsler måtte snart være slut.

Men det tager lang tid at lukke et land op igen. Ikke alle kunne rejse hjem med det samme. År 220 f Kr. formaner profeten Zakarias derfor til håb og udholdenhed. Med ord fra Gud lover han, at de gamle igen skal nyde hinandens selskab og børnene lege sammen på byens pladser!
Vores fjende hedder ikke Nebukadnezar men Corona. Vores håb hedder ikke Jerusalem men tryghed og fællesskab. Vores Gud derimod har ikke forandret sig. Han er den samme nu som dengang. Nemlig vores Fader i himmelen som vi kender gennem hans søn Jesus Kristus. Kristus hænger på korset sammen med de tilfangetagne i Babylon og de alvorligt Coronasyge. Og på søndag træder Jesus frem med morgensolen og lover, at Guds løfter står ved magt. Børnene skal lege på torvet og de gamle sidde stille og tale sammen.

Corona lukker det offentlige Danmark ned

Posted

Alle gudstjenester og arrangementer i Bromme og Pedersborg kirker, samt sognegården er indstillet indtil videre. Kontakt præsterne Lars Poulsen på 5783 0534 eller Marie-Louise Impgaard Sørensen på 2283 2424

Hvis der skal gennemføres bisættelser/begravelser er der kun plads til 24 gæster.

Drop-in dåb

Posted

fredag den 22. november

Er du aldrig blevet døbt, og ønsker du at blive det?

Præster fra kirker i Sorø kommune står klar til at tage imod
i Pedersborg kirke i tidsrummet 15 – 18

Dåb af voksne, konfirmander eller børn helt uden dikkedarer

Medbring fødsels- og navneattest (eller eventuelt anden legitimation).
Ved dåb af børn skal begge indehavere af forældremyndighed være tilstede foruden 2 faddere.
Kontakt eventuelt egen præst med uddybende spørgsmål.

Sangaften

Posted

På vej mod den nye højskolesangbog – Sangaften med Jørgen Carlsen tirsdag den 22. oktober kl. 19.30 i Pedersborg sognegård

Jørgen Carlsen er tidligere forstander på Testrup Højskole og formand for det udvalg, der redigerer den kommende udgave af Højskolesangbogen. Han vil indvie forsamlingen i de overvejelser, der ligger bag arbejdet med at vælge og vrage mellem de gamle og nye sange. Samtidig vil han kaste lys over højskolesangen og dens betydning: hvorfor er det vigtigt at synge – og hvad er en god højskolesang?

Forsamlingen skal se nærmere på forholdet mellem tradition og fornyelse, mellem tekst og melodi, og mellem enkle og mere komplicerede sange. Undervejs skal der synges nogle nye sange, som måske kommer med i den kommende udgave. Jørgen Carlsen vil selv traktere klaveret under fællessangen. Undervejs er der mulighed for at drikke en kop kaffe/the. Der er gratis adgang og alle er velkomne.